• Registrácia

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Na základe písomnej žiadosti zákazníka je možné osobné údaje z databázy odstrániť. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu a dodávateľ ich neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované v elektronickej forme a sú prístupné výhradne prevádzkovateľovi obchodu.