• Registrácia

Ako vrátiť tovar

Správný postup pri vrátení tovaru

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre Vás nie je ten pravý a chcete ho vrátiť v rámci 30-dňovej lehoty?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte v zmysle ustanovenia § 7 (Zákon č. 102/2014 Z.z.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14-tich kalendárnych dní od jeho prevzatia. U nás máte nadštandardnú možnosť odstúpiť do 30 dní od prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte cez internet s osobným odberom na našej predajni v Trenčíne.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, a teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie identifikačného čísla IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie Vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

Kde tovar vrátiť?

Osobne je možné tovar zakúpený cez e-shop vrátiť iba na našej pobočke v Trenčíne.

 • MusicData s.r.o.
 • Pod Sokolice 6575
 • 911 01 Trenčín

Svoje právo na vrátenie tovaru si môžete uplatniť aj písomne, tovar poslať prepravnou spoločnosťou alebo poštou, a to odstúpením od zmluvy a zaslanie tovaru na adresu:

 • MusicData s.r.o.
 • Pod Sokolice 6575
 • 911 01 Trenčín

Vrátený tovar prosíme dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Za prípadené poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Pokiaľ sa jedná o účet mimo SR, nesie kupujúci všetky bankové poplatky spojené s medzinárodnou platbou. Tovar neposielajte na dobierku, takéto zásielky nemôžeme prijať.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplné, vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Peniaze Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ak preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho. V oboch prípadoch priložte k vrátenému tovaru Formulár pre vrátenie tovaru. Formulár na vrátenie tovaru stiahnete tu.

Je dobré vedieť ...

Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebeniu. Tovar môže byť použitý, ale je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedeným tovarom do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

Dodržanie 30-dňovej lehoty ...

Po dodržaní lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota pre odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy trvá 30 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť? ...

K vrátenému tovaru vždy priložte dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a formulár pre vrátenie tovaru – uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku.

Aký tovar nemožno vrátiť vôbec?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

Stručný prehľad na záver

 • od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 30 kalendárnych dní
 • lehota 30 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru
 • ak lehota končí cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledovný pracovný deň
 • zmluvy musia byť dodávateľovi odoslané najneskôr v posledný deň 30-dňovej lehoty
 • tovar môže byť po dohode vrátený aj neskôr
 • rozbalením ani použitím nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, výnimku tvorí napr. audio a video nosiče
 • tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplné, vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal
 • je možné vrátiť aj použitý tovar, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnej ceny tovaru
 • peniaze vraciame najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako vracaný tovar obdržíme (prípadne ak preukážete, že vracaný tovar nám bol už odoslaný)